Tổng Quan

Thời lượng

260 giờ - 4 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nhanh chóng nắm vững các kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm, xây dựng và trình bày các trang web chức năng của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Xây dựng các ứng dụng web toàn diện và an toàn bằng "MERN" stack với Mongo, ExpressJS, ReactJS và NodeJS.
 • Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu NoSQL, có nguồn từ các API của bên thứ ba hoặc nội dung do người dùng tạo ra.
 • Sử dụng các kỹ thuật để tích hợp các thư viện của bên thứ ba như ExpressJS và React-Bootstrap.
 • Xác thực người dùng bằng cách sử dụng thư viện xác thực OAuth của bên thứ ba.
 • Thiết kế ứng dụng web bằng cách sử dụng mô hình Model-View-Controller (MVC), được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript chuyên nghiệp sử dụng thư viện React JS.
 • Làm việc với cấu trúc dữ liệu và thuật toán chuỗi, mảng và đối tượng để giải quyết các thử thách lập trình với ngôn ngữ JavaScript thuần túy.
 • Triển khai các ứng dụng động cả phía front-end và back-end lên các nền tảng đám mây.
 • Áp dụng quy trình phát triển phần mềm Agile trong suốt vòng đời của dự án.

Các chủ đề chính

Nền tảng chung

 • Chu kỳ yêu cầu - phản hồi trên Web
 • Quản lý DOM có trạng thái bằng các thành phần React
 • Expres.JS
 • JSON và 3rd-party APIs
 • Lưu trữ dữ liệu với MongoDB
 • Thư viện tuỳ chỉnh hiển thị
 • Server-Side Routing
 • Services và RESTful APIs
 • Lập trình hàm
 • AJAX và Lập trình bất đồng bộ
 • Kiến trúc MVC (Model-View-Controller)
 • Xác thực (Authentication)
 • Triển khai bằng các dịch vụ đám mây như Heroku

Cấu trúc dữ liệu

 • Chuỗi
 • Mảng
 • Lập trình hàm

Môi trường và Công cụ

 • Unix và the Command Prompt
 • Git và GitHub
 • Trình soạn thảo văn bản VS Code
 • Browser Dev Tools
 • HTTP API Clients
 • Cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB
 • Auth Authentication
 • Quản lý dự án trên Trello

Người hướng dẫn

Khôi Trần

Khoán Gịp

Class Detail

Instructor

Khôi Trần, Khoán Gịp

Duration

260 Hours

Level

Junior

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khôi Trần, Khoán Gịp

Duration

260 Hours

Level

Junior

Language

English - Tiếng Việt