Tổng Quan

Thời lượng

240 giờ – 6 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nắm vững các kỹ thuật hiện đại về phát triển di động, xây dựng và giới thiệu ứng dụng di động với nhiều tính năng của riêng bạn .
 • Bạn sẽ có thêm kỹ năng tiếng Anh thiết thực cho công việc .

Mô tả chi tiết

 • Bạn có thể làm việc trên các dự án khác nhau và có được kinh nghiệm đa dạng.
 • Bạn có thể làm việc với thành phần kiến trúc Flutter và triển khai giao diện người dùng, bố cục và hoạt ảnh nâng cao.
 • Bạn có thể thực hiện các tác vụ liên quan đến dữ liệu, quyền.
 • Bạn có thể làm việc với nhiều thư viện của bên thứ 3.

Các chủ đề chính

 • Thiết kế bố cục với Widget
  • Radio
  • Checkbox
  • ListView
  • GridView
  • Styling
  • Scaffold
 • Navigations
 • State
 • Stateless Widget
 • Statefull Widget
 • Quản lý State Management với setState/ Bloc
 • Shared Preferences
 • Encode/Decode
 • Permissions
  • Camera
  • Storage (photos, media, files)
  • Calendar
  • SMS
  • Phone
  • Contacts
  • Location
 • APIs, Networking với Http/Dio
 • SQLite
 • Realtime database với Firebase
 • Notifications
 • Animations
 • Unit Testing
 • Đồ án cuối khoá

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Chi tiết lớp học
46.67%

15,000,000 đ / Khóa học

8,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Specialist Development/ Flutter Specialist Development - FLT/L2-01

Người hướng dẫn

Bach Bui

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-46.67%

15,000,000 đ / Khóa học

8,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Specialist Development/ Flutter Specialist Development - FLT/L2-01

Người hướng dẫn

Bach Bui

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt