Tổng Quan

Thời lượng

480 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nắm vững các kỹ thuật tiên tiến về phát triển di động, xây dựng và giới thiệu ứng dụng di động với tính năng chuyên nghiệp của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có thêm kỹ năng tiếng Anh thiết thực cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Bạn có thể áp dụng nhiều nguyên tắc lập trình hữu ích, các mẫu thiết kế vào dự án.
 • Bạn có thể tạo cấu trúc dự án rõ ràng, dễ bảo trì, mở rộng quy mô và kiểm thử.
 • Bạn có thể làm việc với các thư viện bên thứ 3 chuyên nghiệp: RxJS...
 • Bạn có thể làm việc với quản lý bộ nhớ.

Các chủ đề chính

 • Programming Principles
  • DRY
  • KISS
  • COI
  • YAGNI
   • SOLID
   • Single Responsibility Principle
   • Open/Closed Principle
   • Liskov Substitution Principle
   • Interface Segregation Principle
   • Dependency Inversion Principle
 • Design Patterns
  • Singleton
  • Factory Method
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Bridge
  • Observer
  • Facade
 • Prototype
 • Dependency Injection
 • Lập trình Reactive với RxJS
 • React Native trong Native
  • Viết native module
 • Quản lý Memory Leak
  • Làm sao để biết leak memory
  • Làm sao để sửa leak memory
  • Thực hành
 • MVVM
  • Model
  • View
  • View Model
 • Clean Architecture
  • Presentation layer
  • Domain layer
  • Data layer
 • Đồ án cuối khoá

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Class Detail

Instructor

Bách Bùi

Duration

480 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Bách Bùi

Duration

480 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt