Tổng Quan

Thời lượng

480 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nắm vững các kỹ thuật tiên tiến về phát triển di động, xây dựng ứng dụng di động có chức năng chuyên nghiệp của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có những kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Bạn có thể áp dụng nhiều nguyên tắc lập trình hữu ích, các mẫu thiết kế vào dự án.
 • Bạn có thể tạo cấu trúc dự án rõ ràng, dễ bảo trì, mở rộng quy mô và thử nghiệm.
 • Bạn có thể làm việc với các thư viện bên thứ 3: Dagger/Hilt, Coroutines...
 • Bạn có thể làm việc với Content Provider, Broadcast Receiver, Services, ...
 • Bạn có thể tối ưu, quản lý bộ nhớ.

Các chủ đề chính

 • Nguyên tắc lập trình
  • DRY
  • KISS
  • COI
  • YAGNI
  • SOLID
   • Single Responsibility Principle
   • Open/Closed Principle
   • Liskov Substitution Principle
   • Interface Segregation Principle
   • Dependency Inversion Principle
 • Mẫu thiết kế
  • Singleton
  • Factory Method
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Bridge
  • Observer
  • Facade
  • Prototype
 • Áp dụng Dependency Injection với Dagger/Hilt
 • Lập trình Reactive với Kotlin
 • Sử dụng Content Provider
 • Sử dụng Broadcast Receiver
 • Sử dụng Services
  • Foreground service
  • Background service
  • Bound service
 • Quản lý rò rỉ bộ nhớ
  • Tìm chỗ rò rỉ bộ nhớ
  • Cách sửa rò rỉ bộ nhớ
  • Cách lập trình tối ưu
 • Mô hình MVVM
  • Model
  • View
  • View Model
 • Clean Architecture
  • Presentation layer
  • Domain layer
  • Data layer
 • Xây dựng ứng dụng

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Chi tiết lớp học
50%

24,000,000 đ / Khóa học

12,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Android Expert Development - MB/L3_01

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Thời gian học

480 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-50%

24,000,000 đ / Khóa học

12,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Android Expert Development - MB/L3_01

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Thời gian học

480 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt